Privacybeleid

I. Algemene bepalingen


1. Dit privacybeleid regelt de belangrijkste principes en procedure van het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens van de www.cbdfinola.nl e-shop (Verkoper) en de www.cbdfinola.nl klant (hierna – de Koper).


2. Het verzamelen, verwerken en opslaan van de persoonsgegevens van de Koper is vastgelegd in dit privacybeleid, de wet op de wettelijke bescherming van persoonsgegevens van de Republiek Litouwen en andere rechtshandelingen.


3. De verkoper zal zich laten leiden door de volgende basisprincipes van de verwerking van persoonsgegevens:


3.1. Persoonsgegevens worden verzameld voor welomschreven en legitieme doeleinden;
3.2. Persoonsgegevens worden nauwkeurig en eerlijk verwerkt.
3.3. 3.3. Persoonsgegevens worden rechtmatig verwerkt, d.w.z. alleen in gevallen waarin:


3.3.1. de betrokkene toestemming geeft, i. y. ermee instemt zich aan de E-Commerce Rules te houden;
3.3.2. een overeenkomst wordt gesloten of uitgevoerd wanneer een van de partijen een betrokkene is;
3.3.3. www.cbdfinola.nl verplicht is persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de wet;
3.3.4. persoonsgegevens moeten worden verwerkt vanwege een gerechtvaardigd belang dat wordt nagestreefd door www.cbdfinola.nl of een derde aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, en indien de belangen van de betrokkene niet zwaarder wegen.


3.4. Persoonsgegevens worden voortdurend bijgewerkt.


3.5. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.


3.6. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die daartoe het recht hebben gekregen.


3.7. Alle informatie over de verwerkte persoonsgegevens is vertrouwelijk.


3.8. De overheidsinspectie voor gegevensbescherming wordt in kennis gesteld van de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de vastgestelde procedure.


4. Gebruik e-mail. opslagdiensten kunnen:


4.1. alle handelingsbekwame natuurlijke personen die ten minste 18 jaar oud zijn;


4.2. minderjarigen tussen vijftien en achttien jaar – alleen met toestemming van de ouders, adoptieouders of voogden, behalve in gevallen waarin zij over eigen inkomsten of een beurs beschikken


4.3. rechtspersonen;


4.4. gemachtigde vertegenwoordigers van alle bovengenoemde personen.II. Verzameling, verwerking en opslag van persoonsgegevens


5. www.cbdfinola.nl respecteert het recht op privacy van elke Koper. De persoonsgegevens van de Koper (naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere informatie die in het registratieformulier van de e-shop wordt vermeld) worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de 2018. 25 mei de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in werking is getreden. De gegevens worden verzameld en verwerkt om:


5.1. wij de bestellingen van de Koper voor goederen konden verwerken;


5.2. financiële documenten uit te geven;


5.3. problemen op te lossen met betrekking tot de presentatie of levering van goederen


5.4. andere contractuele verplichtingen na te komen.


6. Tijdens de registratie op www.cbdfinola.nl dient u gedetailleerde en correcte persoonlijke gegevens te verstrekken.


7. Bij het beheren en opslaan van de persoonlijke gegevens van de Koper, implementeert www.cbdfinola.nl organisatorische en technische maatregelen die de bescherming van persoonlijke gegevens tegen toevallige of illegale vernietiging, wijziging, openbaarmaking, evenals tegen elke andere illegale verwerking garanderen.


8. www.cbdfinola.nl kan gegevens die niet direct verband houden met de persoon van de Koper gebruiken voor statistische doeleinden, d.w.z. gegevens over gekochte goederen. Dergelijke statistieken zullen worden verzameld en verwerkt op een zodanige wijze dat de identiteit van de Klant of andere persoonlijke gegevens die kunnen worden gebruikt om de Klant te identificeren, niet bekend worden gemaakt.


III. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden


9. De verkoper behoudt zich het recht voor om informatie door te geven aan derden:


9.1. enkel 5.3 van dit document. om de doelstellingen te bereiken waarnaar verwezen wordt in paragraaf;


9.2. alleen in overeenstemming met de procedure die is vastgelegd in de wetgeving van de Republiek Litouwen.


IV. Wijziging of bijwerking van persoonsgegevens


10. De koper heeft het recht om de in het inschrijvingsformulier verstrekte informatie te wijzigen en/of bij te werken.


V. Doorgeven van informatie of vorderingen


11. De koper, die de verwerking van zijn persoonlijke gegevens heeft toegestaan, heeft het recht om de wijziging van persoonlijke gegevens of de opschorting van hun verwerking te eisen, behalve voor opslag wanneer de gegevens worden verwerkt in strijd met de wet.


12. Na ontvangst van het verzoek van de Koper tot verwerking van persoonsgegevens, zal de Verkoper de Koper een antwoord geven uiterlijk binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van het verzoek van de Koper. Alleen verzoeken tot verwerking van persoonsgegevens die schriftelijk per e-mail worden ingediend, worden in behandeling genomen. e-mail finoladream@gmail.com


VI. Wijziging van het Privacybeleid


13. De Verkoper heeft het recht om het Privacybeleid geheel of gedeeltelijk te wijzigen door kennisgeving per e-mail. in de winkel.


14. Toevoegingen of wijzigingen aan het Privacybeleid worden van kracht vanaf de datum van hun bekendmaking, d.w.z. vanaf de datum waarop ze per e-mail. in het winkelsysteem worden gepubliceerd.